Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w bazie danych Ośrodka Szkoleniowego "KLASA", dane osobowe zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego "KLASA" o nazwie Krakowska Szkoła Kierowców KLASA Artur Mej, wpisanym do Rejestru dz. regulow. pod nr 02441261 i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy kursant dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Ośrodka.